Đất đập nhỏ, luống đánh to,
Xung quanh rắc đậu, trồng ngô xen vào.
Phân tro chăm bón cho nhiều,
Đậu ngô hai gánh một sào không sai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001