Đưa chàng một bát ngô rang,
Đúc nơi mô mà mọc thiếp đốt nhang mời về?
- Đất nào mắng mãi không khô,
Mà mưa không ướt, đúc vô mọc liền.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001