Đường trơn trợt gượng đi kẻo té,
Áo còn nguyên ai nỡ xé vá quàng.
Hồi sớm mai, gặp em sao anh không hỏi,
Hay dạ của chàng nay đã hết thương?