Đường tàu nước chảy hai mương,
Cha ghẻ mẹ ruột khổ trăm đường em ơi!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001