Đói thì ăn ngô ăn khoai,
Đừng ở với dượng điếc tai láng giềng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001