Đói lòng ăn một quả sung,
Quả xanh thì chát, quả hồng thì chua.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001