Đó với đăng anh kêu rằng một họ,
Trăng với đèn ai tỏ hơn ai?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001