Đêm năm canh em ngủ có ba,
Còn hai canh nữa, em nghĩ xa, nghĩ gần.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001