Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng,
Chạc rơm gánh đá vững vàng chi không?
- Chạc cày gánh đá đứt đi,
Chạc rơm gánh đá có khi vững bền!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001