Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy,
Tim non chẳng cháy, tội này về ai?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001