Đêm khuya thắp đĩa dầu đầy,
Học hành thì ít sầu tây thì nhiều.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001