Đêm khuya ta chống một cây sào,
Sâu nơi mô cho biết, cạn nơi nào cho quen.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001