Đêm khuya ơi hỡi đêm khuya,
Ngọn trầu hai cạnh, biết chia mấy phần!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001