Đêm khuya đèn tắt nhang tàn,
Dế kêu rủ rỉ, dạ càng sầu riêng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001