Đêm khuya ôm lấy cây cọc chèo,
Sương sa gió lạnh vận nghèo anh phải đi.
Để em bay nhảy cho kịp thì,
Đây anh khác thể bông quỳ hứng sương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001