Đã từng ăn bát cơm đầy,
Đã từng nhịn đói bảy ngày không ăn.


Khảo dị:
Đã từng ăn bát cơm đầy,
Đã từng nhịn đói cả ngày chẳng ăn.
Đã từng ăn bát cơm đầy,
Đã từng nhịn đói bảy ngày không cơm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001