Đánh một tiếng chuông, các ngõ nguồn nghe thấu
Đánh một tiếng chầu, nhập khẩu vô tang
Đó bạn buồn còn có chốn thở than
Đây em buồn như ngọn nhang tàn đêm khuya


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001