Ân cha nghĩa mẹ chưa đền
Bậu mong ôm gối cuốn mềm theo ai?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)