Nghìn dặm đưa về ngọn gió xuân
Gió xuân muốn tẩy cuộc phong trần
Trời già xoay lại non sông trẻ
Nước cả gầy nên cuộc diện tân
Quyền quý lắm người mừng tuổi thọ
Văn chương không sức đuổi ma bần!
Đầu xanh nỡ bỏ qua ngày trắng
Gánh vác đời chung phải có phần.


Thế Nhu
Tiếng Dân 31-3-1934