Đã dấn than vô cái bể tình
Phải chìm phải nổi phải lênh đênh
Thề nguyền nặng với non cùng nước
Lên xuống nài bao thác lại ghềnh
Chỉ thắm gắng xe tơ một mối
Lòng son đừng nguội lửa ba sinh
Rồi đây Nam Bắc gần nhau lại
Gì ngại trăm năm cuộc chẳng thành!


1928

Nguồn: Tiếng dân, 2-4-1930