Tiếp được tin nhàn xiết nỗi vui
Vui là vui bác chửa quên tôi
Ngẫm câu tâm sự càng chua xót
Nặng khối tình chung luống ngậm ngùi
Được vững lòng ai non chẳng chuyển
Còn sâu nghĩa tớ biển không vơi
Đôi hang, xin hiểu cho nhau với
Đường sá xa xôi khó tỏ lời...


H.D.

Nguồn: Tiếng dân, 18-3-1931