Đứng giữa Hoành Linh cảnh quạnh hiu
Trông về cố thổ ruột trăm chiều
Thổi tan mây tối đưa luồng gió
Chống ngược thuyền trôi cạy mái chèo
Ngoảnh mặt về Nam chim Việt đậu
Quay đầu lại Bắc ngựa Hồ reo
Khí trời khi có cơn luân chuyển
Nghìn dăm giang sơn nhẹ cánh diều...


Thế Nhu
Tiếng Dân 30-4-1930