Gặp lúc trăng thu gọi núi Hoành
Gió đông bỗng đã rẽ đường oanh!
Nhà lan đối mặt nồng câu chuyện
Dặm liễu cầm tay nặng gánh tình
Nhắm đám bụi bay người ngó vói
Vén màn xe chạy kẻ dòm quanh
Thảy cùng ngoảnh lại, cùng không thấy
Thấy mấy ngàn dâu ngắt ngắt xanh...


Thế Nhu
Phụ nữ Tân văn 21-1-1932