Gởi Nguyễn Hữu Du

Vừa mới chia tay tiết hạ nồng
Thì giờ thấm thoát đã sang đông
Anh về ngoài nớ đành an phận
Tôi ở trong ni rất khổ lòng.
Những chuyện xảy ra gai mắt: có
Nửa lời nghe khỏi trái tai: không
Vui cùng đồng sự là vui gượng
Nào có vui gì với mấy ông!


Ba Đồn, 1928