Tựa như người
Ta từng ở chốn đây
kể từ khai thiên lập địa
Và ta sẽ còn
cho đến ngày tận tháng tàn
Đời ta
không hề có giờ phút chót
Linh hồn ta
chẳng qua một mảnh
đuốc cháy bùng
được Chúa tách khỏi Ngài
từ hồi Tạo Lập
Bởi vậy mà
hồn ta hồn người là một
và hai ta
là một
cùng ngài


Nguồn: Nhà tiên tri, Khalil Gibran, NXB Thời đại, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)