Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 11:40

Đảo thập đẳng danh cư đệ nhất
Khắp trẻ già ai cũng bằng ông
Khi hành mâu, khi đài các, khi nam bắc, khi tây đông
Khắp bốn bể chẳng đâu là nghịch lữ
Bách tính bất túc, thiên hạ thục dữ chi tài
Giai kỳ cơ viết cơ, giai kỳ hàn viết hàn
Phải nhu túc khiên thường cho cấp cấp
Chờ đến lúc nhân gia cấp túc
Rồi ra trượng ư quốc, trượng ư hương
Làm cho tỏ mặt phi thường


Nguồn: Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - cuộc đời và thơ văn, Nguyễn Phan Quang, NXB Văn học, 2002