Trời thu ảm đạm núi hoang liêu,
Lá rụng âm thầm trải gấm thêu.
Dừng ngựa bên cầu hỏi lối rẽ,
Nào hay thân gửi bức tranh chiều.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)