Cao thấp đầu sông rặng liễu tươi
Nhìn nhau níu áo sợ chia rời
Miền Nam em đến màu xuân đậm
Làng cũ buồn xa tận cuối trời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)