Đức Chúa Trời là mộ chí của thế giới
Hay thế giới là mộ chí
của Đức Chúa Trời.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)