Ký ức không nhầm lẫn:
Nó tìm được
Cái không có

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)