Xa dời ẩn dật tại Lâm Cùng
Luôn sống thanh cao như suối, thông
Quan lớn anh minh như kính sáng
Cớ sao nhốt hạc tuốt trong lồng?

tửu tận tình do tại