Cho tôi tất cả sao trời
Đem toàn của cải trên đời cho tôi
Vẫn chưa thoả mãn lòng tôi
Chỉ cần được có em thôi, thoả lòng
Tình em vô tận huy hoàng
Tôi thành giàu nhất trên toàn thế gian
Đời tôi hạnh phúc tuyệt trần
Trái tim yêu chỉ mong ngần ấy thôi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)