Thuốc không, rượu chẳng có mừng xuân,
Dễ khiến thi nhân hoá tục nhân.
Trong mộng, thuốc thơm và rượu ngọt,
Tỉnh ra thêm phấn chấn tinh thần.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh, Phan Văn Các biên dịch, NXB Văn học, 1990
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.