Hoàng Sơn cảnh núi đẹp thay,
Năm ngày nắng hửng, một ngày mưa sa.
Sớm mai đưa đón khách xa,
Đêm nghe tiếng suối vẳng hoà tiếng chim.

tửu tận tình do tại