Động này tốt hơn hẳn
Núi Thất Tinh ngày nào
Khách Việt về đây ẩn
Không cười mà được sao.

tửu tận tình do tại