Nếu phải trăng kia là tóc liễu
Một đời say rượu để nghiêng xiêu
Mà xem bóng nước vàng đến thế
Da thịt Hằng Nga thật mỹ miều.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018