Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/12/2016 10:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 19/12/2016 14:02

Ngài đã hiểu mọi xương cốt tôi và hồn linh tôi
Mọi suy nghĩ tôi từ khi mới bắt đầu toan tính
Thế thì tôi là ai sao tôi còn ngu dại?
Bất kì ai chống Chúa đều phải chết
Chìa khoá Ngài ở Âm Phủ và Thiên Đàng thuộc quyền trong tay Ngài
Tôi có mỏi mòn và lằm bằm đấy chứ
Nhưng Ngài thương vì kiếp người con trẻ của tôi
Ngài đoái xem và nghe tôi chảy đôi dòng lệ với cuộc sống thê lương
Với thuận cảnh Ngài cùng vui với tôi mỗi sớm chiều
Hỡi, Đức Giê-hô-va, hãy tỉa tót tôi thành ra ý của Ngài!
Hãy nắn đất sét tôi thành ra đồ hữu dụng!
Sự chết linh hồn không còn tìm đến với tôi
Mùa xuân Ngài đến, Chúa xuân Ngài đến mai vàng nở rộ
Mùa giáng sinh tưng bừng rộn rã hân hoan
Ngài đã chờ sẵn, sắp sẵn những con người trở về bên ngai bệ Ngài
Ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia, ta viết cho những người tìm cầu Chúa và muốn an ủi mình
Ôi, cuộc đời đâu phải ai dễ hiểu hết đâu!
Mà thượng Đế phải thấu hiểu hết hằng nghìn thứ tiếng con người
Khi họ than khóc, khi ta than khóc
Ngài đều nghe và giải đáp kịp thời
Ta yêu hoà bình vì có Thượng Đế ở cùng đây.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

God’s eyes see through everything

He understood all my bones and my soul
All my thoughts since I started to calculate
Then who am I, why am I stupid?
Anyone who opposes God must die
His keys in the Hell and the Heaven are in His hands
I got tired and murmured
But He loves my young life
He watched and listened to me shed tears of mournful life
With the context that He was happy with me every afternoon
O Lord, prune me into your will!
Shaping my clay into something useful!
The death of the soul no longer comes to me
His Spring comes, and His spring comes and the yellow apricot blossoming
The jubilant Christmas season rejoiced
He waited, ready for the people to return to His throne
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, I wrote to those who seek God and want to comfort me
O, everyone’s life is not easy to understand!
God must understand thousands of human languages
When they mourn, when I mourn
He heard and responded quickly
I love peace because God is living here.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của 上帝的眼睛看透了一切

他了解我所有的骨头和灵魂
自从我开始计算以来的所有想法
那我是谁,我为什么傻?
任何反对上帝的人都必须死
他在地狱和天堂的钥匙在他手中
我累了,喃喃自语
但他爱我的年轻生活
他看着我,听见我流下了悲伤的眼泪
他每天下午都对我感到高兴
上帝啊,把我修剪成你的旨意!
将我的粘土塑造成有用的东西!
灵魂之死不再临到我
春天来了,春天来了,黄杏花开了
欢乐的圣诞节季节欢欣鼓舞
他等待着,准备让人们回到他的宝座上
哈利路亚,哈利路亚,哈利路亚,我写信给那些寻求神并想要安慰我的人
哦,每个人的生活都不容易理解!
上帝必须理解数千种人类语言
当他们哀悼,当我哀悼
他听到并迅速回应
我爱和平,因为上帝住在这里。

15.00
Trả lời