Mưa buồn bèo bọt cánh đời em
Khép mở hồn đau ngậm nỗi niềm
Giả vui chôn đáy lòng hoang lạnh
Rong rêu mấy bận phủ lên thềm.


2014