15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 15/12/2016 06:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 15/12/2016 13:37

Hỡi người công bình, Chúa xem tôi con Chúa được kể là công bình!
Hãy ngợi khen Chúa và cầu nguyện mỗi buổi sáng mai và buổi tối về!
Đức Chúa Trời tôi ơi, đôi khi tôi lại yếu đuối, thiếu sự cầu nguyện và xin phải lẽ
Nhưng Ngài nhơn từ tha thứ, lại tha thứ, lại tha thứ và rồi tôi cũng được vực dậy để không còn kém đức tin nữa
Cầu xin Ngài ban khôn ngoan và đức tin cho tôi!
Hỡi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, mắt Ngài từ trên thiên đàng nhìn xuống và chăm sóc con dân Ngài
Mọi đói khổ, nghèo nàn, đau đớn, chưa biết ta thán cùng ai, xin giao về cho Chúa
Thần quyền Ngài vô song lạ lùng, vĩ đại, vinh hiển, cao trọng, toàn năng, toàn tri, toàn tại! Ha-lê-lu-gia!
Kính dâng Ngài lòng ô uế của chúng tôi để Ngài tẩy sạch và làm mới lại tất cả nhằm đón mùa xuân hân hoan thực sự của những con người có Chúa
Đức Thánh Linh ơi, chúng tôi kêu cầu Ngài trong cơn hoạn nạn và cũng khẩn xin Ngài trong lúc hanh thông!
Đức Chúa Trời ơi, nước Ngài được vững lập đời đời, vô cùng, vinh hiển và điệp trùng con cái thánh Ngài!
Ánh sáng Ngài đã và đang chiếu rọi khắp hoàn vũ, Ngài sẽ chiếu rọi bằng hào quang cho con dân Ngài ca tụng Ngài
Những kẻ tính hơn thua nhau từng li từng tí, gian lận từng vài trăm gam, nói hơn người và xảo biện
Hãy buông bỏ những điều xấu xa và lập lại đời sống mới của mình
Mọi điều cũ nát, bẩn thỉu hãy dập xoá đi!
Đấng Mê-si là Đức Chúa Giê-xu đang chờ đợi bạn, vòng tay Ngài sẵn lòng đón bạn, nhà thờ người Tin Lành trên đất đang mở cửa
Những tham lam trá hình chả giàu sang cũng muốn làm giàu sang để gạt người cũng buông bỏ tất
Các ngõ ngách quanh co của lòng tham, hận đều phải dẹp sạch như dẹp sạch nhà thờ Ngài
Hãy dọn nhà lòng của bạn để Chúa ngự vào!
Ngày quang lâm của Chúa đang đến gần, ta loan báo cho khắp hoàn cầu vì lời kinh thánh đã đang ứng nghiệm rất nhiều, rất nhiều và sẽ hơn thế nữa
Chúng ta nên kiểm nghiệm kinh thánh và lời Ngài chưa từng dối gian ai
Ngài ơi, Ngài rất thành tín với chúng tôi dù một chấm, một nét trong sách
Tại sao chúng tôi còn mê muội?
Tại sao chúng tôi chả biết rằng chỉ có Ngài là con đường và lối để đi đến thiên đàng?
Ôi, xin Ngài thứ tha, xin Ngài chọn chúng tôi như một ông chủ chọn người giúp việc!
Xin ban cho tôi tớ Ngài sự khôn ngoan khéo léo để chăn bầy!
Thế giới này phải có người mạnh khoẻ thực sự về thuộc linh nhằm kiến tạo được điều tốt đẹp là giảng TIN LÀNH cho Thượng Đế
Ngài không hoá phép để thu phục người
Ngài làm được không? Chắc chắn hoá phép được, rất dễ dàng, nhưng Ngài chưa bao giờ có ý nghĩ kém như thế là ép người dù chúng tôi là con của Ngài
Chao ôi, sự nhơn từ và sự tôn trọng về quyền cá nhân của chúng tôi đối với Ngài là lớn bấy!
Đức Giê-hô-va ơi, mưu của các nước từng chống nghịch Ngài!
Bây giờ cũng không ít kẻ chống nghịch Ngài, Ngài vẫn tha
Nhưng thì giờ sẽ tới, mới sáng mai hôm qua thì lại sáng mai hôm nay và cứ thế
Sao ta cứ chìm đắm trong vũng tội lỗi ô dơ?
Phải nào chúng ta chả biết chăng?
Chúng tôi rất biết và biết rõ nữa, nhưng chúng tôi chưa có một tấm lòng và đức tin
Xin cho chúng tôi TẤM LÒNG và ĐỨC TIN chúng tôi sẽ vượt qua đau khổ và sự chết chóc linh hồn !
Tất cả hoa quả của Ngài, mọi sự của Ngài sinh ra, vậy chúng tôi lấy của Ngài mà dâng cho ai?
Ngài giận không? Chắc chắn Ngài giận nhưng Ngài vẫn tha
Ôi, sự kiên trì của Đấng Tối Cao như Ngài đến bao giờ?
Chúng tôi sẽ chờ đợi đến bao giờ?
Bao giờ Ngài sẽ giải cứu thế gian hoàn toàn?
Đức Giê-hô-va biết, chính Ngài là Đức Chúa Cha biết, đừng ai dại khờ mà tin bậy bạ những điều ngây ngô!
Ôi, chúng tôi sống dưới lòng bàn tay che chở của Ngài, dưới bóng cánh toàn năng Ngài mà chúng tôi chả hay chả biết!
Nghĩ rằng xa Ngài quá lâu nên quên tất chúng tôi là con đẻ của Ngài
Xin hãy tha chúng tôi, tha và thâu nhận chúng tôi
Ha-lê-lu-gia! Đức Chúa Trời vĩ đại nhơn từ!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

GOD IS GREAT AND KIND!
(Phan Quốc Vũ)

Oh the righteous, God considers Your children as righteousness.
Praise God and pray every morning and evening!
My God, sometimes I am weak, lacking in prayer and ask the right things
But You mercifully forgave, forgave, forgave, and then I was resurrected so that I could no longer have the weak faith.
You may grant me wisdom and faith!
Oh Lord God, Your eyes are looking down from heaven and looking after Your people
All hunger, poverty, pain, unknown how to say to anyone, please turn to God
His divine power is matchless, great, glorious, great, all-powerful, all-knowing, simply be! Hallelujah!
We dedicate our defilement so that You can cleanse and renew all to welcome the true joyful Spring of the people of God.
Holy Spirit, we call on You in tribulation and also call on You in communion!
God, Your kingdom is everlasting, immense, glorious, and splendidly built up with His holy children!
Your light has been shining everywhere, You will shine with glory for His people to praise You
The guys more calculated or lost each little by little, cheating every few hundred grams, more talkative and cunning
Give up the bad things and rebuild their new life
All old, dirty things get rid of!
The Messiah is the Lord Jesus waiting for you, His arms are ready to welcome you, the Protestant church on the earth is open
The greedy disguised as wealthy also wanted to get rich to deceive people also let go of all
The winding nooks of greed and hatred must be removed as cleanly as Your church
Clear the house of your heart for the Lord to dwell in!
The day of the Lord’s coming is near, I announce it to the whole world because the Word of the Bible is being fulfilled so much, so much, and so much more.
We should examine the Bible and His word
Dear the Lord, You are very faithful to us even though one dot, one stroke in the book
Why are we still crazy?
Why don’t we know that He is the only way and the way to The Heaven?
Oh, please You forgive, please choose us as a Boss to choose maids!
Give your servants the ingenious wisdom to shepherd the flock!
This world must have a truly healthy spiritual person to create the good of preaching GOOD NEWS to God
He did not make magic to win people
Can he do it? Sure, it was easy, but he never had such a bad idea of forcing people even though we were His children.
Alas, our kindness and respect for our individual rights to You is great!
Yahweh, the machinations of the nations that once rebelled against You!
Now, many who have rebelled against You, You still forgives
But the time will come, yesterday morning just today morning and so on
Why do we keep immersing ourselves in a pool of unclean sins?
Do we not know?
We know and know very well, but we do not have a heart and faith
Give us the HEART and FAITH we will overcome suffering and death of souls!
All of Your fruits, everything is yours were borne, so shall we take You to offer fo whom?
Are you angry? Sure, You was angry but You was still spared
Oh, how long is the will of the Supreme Being like You?
When will we wait?
When will You completely save the world?
Jehovah knows that He himself is the Father, do not be foolish to believe but naive!
Oh, we live under Your protective palm, under the shadow of His almighty wings we don’t know or know!
Thinking that we are too long away from You, we forget that we are all Your children
Please spare us, forgive and accept us
Hallelujah! God is kind and loving!


Cái Bè, Tiền Giang, tháng 11 năm 2019
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

上帝是伟大的!
(潘 国 雨)
义人啊,上帝把你的儿女视为义人。
赞美上帝,每天早晨和傍晚祈祷!
我的上帝,有时我很虚弱,没有祷告,没有问正确的事
但是你慈悲地宽恕了,宽恕了,宽恕了,然后我复活了,使我不再拥有软弱的信仰。
您可以赋予我智慧和信念!
上帝啊,你的眼睛从天上往下看,正在照顾你的子民
所有的饥饿,贫穷,痛苦,未知如何对任何人说,请转向上帝
他的神力无与伦比,伟大,光荣,伟大,无所不能,无所不知,简直就是!哈利路亚!
我们奉献我们的污秽,以便您可以清洗和更新一切,以欢迎上帝子民的真正快乐的春天。
圣灵,我们在苦难中呼唤您,在圣餐中也呼唤您!
上帝,你的国度是与他的圣洁的子孙一起永恒,巨大,荣耀和辉煌的!
你的光到处都照耀着,你将为祂的子民荣耀地赞美你
伙计们越来越有计划,或者一点一点地失去了,每数百克作弊,多说话多狡猾
放弃坏事,重建新生活
清除所有旧的脏东西!
弥赛亚是等待您的主耶稣,他的手臂已准备好欢迎您,地上的新教教会已开放
伪装成富人的贪婪也想致富以欺骗人们,也放开了一切
贪婪和仇恨的弯角必须像教堂一样干净地清除
清除你心中的房子,让主居住!
耶和华降临的日子临近了,我向全世界宣告这件事,因为圣经的话语已经得到了很多很多的成就。
我们应该研究圣经和他的话
亲爱的主,即使书中只画了一个点,您还是对我们非常忠诚
为什么我们仍然疯狂?
我们为什么不知道他是通往天堂的唯一途径?
哦,请您原谅,请选择我们作为老板选择女佣!
给你的仆人聪明的智慧来牧养羊群!
这个世界必须有一个真正健康的精神人,才能创造向上帝传福音的好处
他没有创造魔法来赢得人们
他能做到吗?当然,这很容易,但是即使我们是他的孩子,他也从未有过强迫人们的坏主意。
喔,我们对您个人权利的友善和尊重非常棒!
永恒主,曾经叛逆过你的民族的阴谋!
现在,许多叛逆你的人,你仍然宽恕
但是时间到了,昨天早上就在今天早上等等
为什么我们不断沉浸在不洁的罪恶中?
不知道吗
我们知道并非常了解,但我们没有内心和信仰
给我们心灵和信念,我们将克服灵魂的痛苦和死亡!
你所有的水果,你的一切都已结出,所以我们应该带你向谁提供?
你在生气吗?当然,你很生气,但是你仍然幸免
哦,至尊存在像你这样的意志多久了?
我们什么时候等?
您何时才能完全拯救世界?
耶和华知道他自己是天父,相信自己不是愚蠢的,而是天真!
哦,我们住在您保护性的手掌之下,在他不知所措的全能翅膀的阴影下!
认为我们离您太久了,我们忘记了我们都是您的孩子
请饶我们,原谅并接受我们
哈利路亚!上帝是仁慈和爱心!


Cái Bè, Tiền Giang, tháng 11 năm 2019
Chưa có đánh giá nào
Trả lời