15.00
Ngôn ngữ: Tiếng Trung hiện đại
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 24/12/2019 18:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Vũ vào 24/12/2019 18:49

神是我的父亲,我的真诚的朋友

哦,我的上帝!
自从我接受主耶稣基督以来
我的生活像溪流,鸣鸟一样得到更新
像绿色的田野
早春时节,玫瑰和蝴蝶齐聚
他教了我真理与正义
哦,他的公义真是太好了!
他真是太棒了,谁是昨天,今天和永远
我活在他的恩典中
他的好意和这个无限的宇宙一样伟大
没有人能比他
没有比他强大的工作更胜一筹的了
他是教会的负责人,是我的家庭之首,也是我的思想和行动的负责人
在我年轻的时候,我仍然犯罪,他再次原谅我
他洁净了我,像雪花一样洁白,我的灵魂平静了下来!
哈利路亚!哈利路亚!哈利路亚!
他是我祖先亚当夏娃的上帝
他是亚伯拉罕,雅各和以撒的神,是我的神
哦,我呼吸他的空气
我正在吃他的食物
我正在他的水里洗澡
我正在他的土地上行走
我很高兴,因为我从撒但的黑暗中飞了出来
我活在他的真理中
他教我按照他的诚实和公正行事
耶和华,耶稣基督和圣灵啊!
在任何情况下,他自己都是我生命的源泉
我不知道该打电话给谁,也不想打电话给人类
我只有他是我最真诚的朋友
耶和华啊,你必将你的怒气投在恶人身上,反对我!
因为他们仍然贪婪和邪恶
但是上帝原谅他们
如果他们有意犯更多错误
在这一天,他们必须受到惩罚
阿们!


Cái Bè, Tiền Giang, 2019

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Đức Chúa Trời tôi ơi!
Từ khi tôi tin nhận Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ
Đời tôi đang được đổi mới như suối chảy, chim ca
Như đồng xanh mơn mởn
Như mùa xuân đầu hương hoa hồng và ong bướm quây quần
Ngài dạy tôi điều lẽ phải và sự công bằng
Ôi, sự công chính Ngài là điều tuyệt diệu!
Ngài vĩ đại vô song, là Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời vô cùng
Tôi được sống trong ân huệ Ngài
Lòng nhân từ Ngài quá lớn lao như cả vũ trụ vô biên này
Không ai có thể sánh với Ngài
Không có thứ gì mà sánh được với công việc quyền năng Ngài
Ngài là đầu hội thánh, là đầu gia đình tôi và đầu của đầu tôi, của suy nghĩ và hành động tôi
Những ngày ban sơ non bấy của tôi còn phạm tội, Ngài lại thứ tha tôi
Ngài tẩy sạch tôi trắng như bông tuyết và linh hồn tôi thái an thay!
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Ngài là Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi là ông A-đam và bà Ê-va
Ngài là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Gia-cốp và Y-sác và là Đức Chúa Trời của tôi
Ôi, tôi đang thở hơi bởi không khí của Ngài
Tôi đang ăn bởi thức ăn của Ngài
Tôi đang tắm bởi nước của Ngài
Tôi đang đi trên đất của Ngài
Tôi thật hạnh phúc vô cùng vì tôi đã bay ra khỏi bóng tối của Satan
Và tôi sống trong chân lý của Ngài
Ngài dạy tôi hành động theo tính chính trực, công bằng của Ngài
Hỡi, Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh!
Chính Ngài là nguồn sự sống của tôi trong mọi hoàn cảnh
Tôi không biết kêu xin ai và không muốn kêu xin loài người
Tôi chỉ có Ngài là bạn hữu thành thật nhất của tôi
Hỡi Chúa, Ngài sẽ quăng cơn thạnh nộ của Ngài nơi những kẻ ác và chống đối tôi!
Bởi cớ họ vẫn tham tàn và làm gian ác
Nhưng xin Chúa tha tội cho họ
Nếu họ cố tình làm sai quấy
Ấy chính là ngày mà họ phải bị trừng phạt đến cùng
Amen!

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

God is my Father and my sincere friend

Oh my God!
Ever since I accepted Jesus Christ
My life is being renewed like a stream and a songbird
Like green fields
As early spring as roses and butterflies and bees were gathered
He taught me the truth and justice
Oh, His righteousness is wonderful!
He is unbelievably great, Who is yesterday, today and forever
I live in His grace
His kindness is as great as this infinite universe
No one can match Him
There is nothing comparable to His powerful work
He is the head of the church, the head of my family and the head of my head, of my thoughts and actions
In my youth, I still sinned, and He forgave me again
He cleansed me as white as a snowflake and my soul calmed down!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
He is the God of my fathers Adam and Eve
He is the God of Abraham, Jacob and Isaac and is my God
Oh, I’m breathing by His air
I am eating by His food
I am taking a bath by His water
I am walking on His land
I am so happy because I flew out of Satan’s darkness
And I live in His truth
He taught me to act according to His integrity and fairness
O the Lord, Jesus Christ, and the Holy Spirit!
He Himself is the source of my life in every situation
I do not know who to call and do not want to call on humanity
I only have Him as my most sincere friend
The Lord, You will cast Your wrath upon the wicked and oppose me!
Because they are still greedy and evil
But God forgave them
If they intentionally made a mistake more
This is the day when they must be punished to the end
Amen!

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời