Em như đôi mắt của đời anh
Tình yêu trong suốt rất ngọt lành
Chẳng có thứ chi bay vào được
Mỗi ngày thương nhớ muốn vây quanh.


Cái Bè, Tiền Giang 2007