kế hoạch A
     treo cổ mình
kế hoạch B
     treo cổ mình
kế hoạch C
     khắc phục mùa đông
                 và qua mùa xuân
                             treo cổ mình


Dịch từ bản tiếng Anh "Spring" của Agnieszka Pokojska trong tập thơ song ngữ Carnivorous Boy Carnivorous Bird – Poetry from Poland, do Marcin Baran tuyển chọn, Anna Skucinska và Elzbieta Wójcik-Leese biên tập, Zephyr Press, 2004

Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=6046
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé