Rằng em không đợi thì sao!
Xác thân em nếu vỡ trào được không-
Vượt qua, trốn tránh - bạn lòng!

Tin này- em chặn được không-
Xem nơi nó gợi đau lòng- Đủ chưa?
Tự do thả lội cho vừa!

Bắt em chỉ để - thêm thừa!
Lầu cao khó gọi Súng vừa cầu van;
Không lời- giờ - có em đang-

Tiếng cười- đã- một giờ sang-
Hoặc dây- hoặc với một màn đi xa-
Hoặc Ai chết- ngày hôm qua!