Đài hoa, cánh hoa, và gai
Mùa hè một sáng sớm mai
Và ba con ong, sương đọng
Hoa trắng trên cành, gió lộng
Và em một đoá hoa hồng!


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)