Là người đàn bà ngồi
bị mặt trời gặm nhấm

Nước mắt chị từ xưa
Đã trồng cây cho đất

Trái tim chị cháy lửa

Là người đàn bà ngồi
Trên gối tôi. Lơ đễnh
Chị đếm ngày đi qua


Nguồn: Một vườn thơ năm châu, NXB Văn học, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)