“Từ gốc tổ Gie-sê,
sẽ đâm ra một nhánh nhỏ”
(Isaiah 11:1)

Mái nhà vũ trụ ngàn thơ
Thiên duyên Tạo Hoá vẫn chờ lối đưa.
Triêu năm biết mấy hạt mưa
Rừng xanh hứng cả tay vừa ướt chân
Thụ nhân cất bước phân vân
Tìm về nguồn cội tần ngần mắt mơ
Tim chao nhịp vỡ hồn thơ
Ân tình Thiên Chúa vương tơ khắp trời
Trẻ thơ tập tễnh dâng lời
Danh Cha chí Thánh sáng đời thiện nhân
Cùng con nhịp bước đường trần
Trao con diễm phúc dự phần không xanh
Giê-Su chăn dắt chiên lành
Cỏ non suối mát trổ nhành Giéc Sê

Hồn Biển Tâm giao và cảm hoạ với nữ sỹ Bùi thị Nhài, Tây Bắc