Tầng không tĩnh mịch ngấm trăng hồ
Cánh gió đan mây ổ nhấp nhô
Nghiêng thổi hồn thơ về bến Chúa
Thẳng vươn linh hứng đến cung thờ
Niềm yêu say đắm vào Thiêng nhiệm
Cội mến khoả tràn bước Thánh đô
Nhập cuộc chân linh tình Thượng Đế
Nguyện cầu liên lỉ giấc ươm mơ.

Hồn biển, 9/2015