Chân trời góc biển rộng thênh thang
Đất Sở non Ngô luống bẽ bàng
Gảy đứt không hầu khôn gửi hận
Hải đường sân vắng tựa lan can