Áo nho hài đạo mũ tăng nhân
Xương này chôn được khắp non xanh
Nếu bảo hào hiệp thuở nào đó
Ngũ Lăng yên ngựa Lạc Dương thành


Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)