Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]

Adélia Luzia Prado Freitas

1935-?, Braxin
1 bài thơ, 467 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/02/2019 20:50

Carlos Drummond de Andrade

1902-1987, Braxin
5 bài thơ, 1596 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/09/2007 18:26

Cecília Meireles

1901-1964, Braxin
3 bài thơ, 1552 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/05/2007 07:45

Ilka Brunhilde Laurito

1925-?, Braxin
4 bài thơ, 1417 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/08/2007 15:36

João Cabral de Melo Neto

1920-1999, Braxin
2 bài thơ, 455 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/12/2017 15:03

Vinícius de Moraes (O Poetinha)

1913-1980, Braxin
1 bài thơ, 542 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/12/2017 15:12

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]